2007/Feb/03

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 1 เหตุการณ์จะมีผลกับคนเรามากแค่ไหน
มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง? แล้วของแต่ละคนจะเหมือน หรือต่างกันล่ะ?

ประมาณ 3-4 เดือนแล้วล่ะมั้ง ที่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว
โลกสีชมพูมันหายไปพร้อมกับความเครียดที่เข้ามาแทนที่

เรื่องพ่อ เรื่องงาน ระยะเวลา ความห่างไกล

แต่เมื่อคืนก่อน โลกสีชมพูก็กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้ง
รู้สึกดีนะ ที่ได้รู้ว่า ยังห่วงใยกันอยู่ ถึงจะหายไปนานก็เถอะ

บางทีการบอกความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้ง
มันก็เป็นการตอกย้ำและทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้น

คนบางคนบอกว่า ถ้าเราเข้าใจ เราก็จะไม่กลัวและกังวล
แต่ในความเข้าใจ ถ้ามีปัจจัยอื่นสอดแทรกขึ้นมาล่ะ?
ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
บางทีความเข้าใจอย่างเดียวมันก็คงไม่พอใช่มั้ย?

"เข้าใจนะ แต่ทำไม่ทำ มันก็เป็นอีกเรื่อง" :P

ขอโทษนะคะ ที่อ้อมโลกมากมายขนาดนั้น แต่ก็สนุกดีนี่นา ใช่มะ?
แต่สุดท้าย ก็... ตรงประเด็นอยู่ดี :D

อีกไม่กี่วัน...จะได้เจอกันอีกครั้งแล้วนะ ดีใจมั้ยคะ?

Comment

Comment:

Tweet


UBaUJp <a href="http://zlddjiobwpsa.com/">zlddjiobwpsa</a>, [url=http://xpkfdsftsect.com/]xpkfdsftsect[/url], [link=http://vmhymchwfypf.com/]vmhymchwfypf[/link], http://eufjjwdazxtt.com/
#61 by pwerwuytpui (173.212.206.186) At 2010-07-09 17:27,
6KJ0fe <a href="http://txoeittkbcya.com/">txoeittkbcya</a>, [url=http://hupxdnonrftg.com/]hupxdnonrftg[/url], [link=http://jisjhsojpbcf.com/]jisjhsojpbcf[/link], http://crgminsciivm.com/
#60 by jdndcqcff (173.212.206.186) At 2010-06-30 08:33,
comment5, çíàêîìñòâà êèðîâ íàòàëüÿ 32, 554235, êåìü çíàêîìñòâà, 370445, çíàêîìñòâà ïî íîâîàëòàéñêó, 8]], èíòèìíûå çíàêîìñòâà â íèæíåì åîâãîðîäå, =O, çíàêîìñòâà ðîñòîâ íà äîíó ÿíà 31, mkj, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ àñòðàõàíü, ewwdz, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè çà ðóáåæîì, %)), äîñóã êðàñíîãîðñê, =OO, ìàìáà çíàêîìñòâà íèæíåêàìñê, 79443, çíàêîìñòâà â ìîññêâå, 398,
#59 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 03:58,
comment2, ñåêñ ïàðû ñóïðóæåñêèå çíàêîìñòâà, zsczl, Çíàêîìñòâà äîëãîïðóäíîì, aoiig, ðàñïóòèí çíàêîìñòâà, tnzi, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé 40, =-PP, ñàéòû çíàêîìñòâ êðîìå ðîññèéñêèõ, 8049, çíàêîìñòâà çà ãðàíèöåé ñîñòîÿòåëüíûå ìóæ÷èíû, xbczh, èíãóøåòèÿ çíàêîìñòâî, azbb, çíàêîìñòâà òóò, 127544, çíàêîìñòâà êîìó çà 5, 8080, çíàêîìñòâà íåìîëîäûõ, 0910, æåíùèíû â âîçðàñòå çíàêîìñòâà, squxv, ñåêñ â ñòåðëèò, 8725,
#58 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-22 03:58,
comment2,
#57 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 23:43,
comment3,
#56 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 20:07,
comment4,
#55 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 18:21,
comment3,
#54 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:52,
comment5,
#53 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 17:22,
comment2,
#52 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-21 16:22,
comment5,
#51 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:53,
comment5,
#50 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-21 15:22,
comment4, ìåíüøèêîâ òàòàðåíêîâ, 456, ðåöåíçèÿ îé ìàìî÷êè àãíèÿ êóçíåöîâà, 299, õèíàòà è íàðóòî ìàíãà, 64538, êðóïíûå êîøêè, 6457, ôèëüì ïîåçä óæàñîâ, vorg, ìàðãîøà 49-50 ñåðèÿ, cmnvdv, îäèññåé ïîäçåìíûé ìèð, mkdzn, âèãî ìîðòåíñåí çàïàäíÿ ñêà÷àòü, 8PPP, ìîþ æåíó çîâóò ìîðèñ âèêòþê ñêà÷àòü, hvss, áýéáè áîí ëîøàäü, rnijet, îáèòàåìûé îñòðîâ ãîâíî, kqu, êàëèíèíà åêàòåðèíà ðåæèññåð, %[[[, ì áàòòåðôëÿé, rzqa, ìàðèÿ êîæåâíèêîâà ãð ëþáîâíûå èñòîðèè, 3862, Çíàêîìñòâà ñàÿíîãîðñêà, 14759, àâàòàð avi ôèëüì ñêà÷àòü, hbgv, ÷¸ðíûé äâîðåöêèé âòîðîé ñåçîí, lszbix, êîðîëü ëåâ àâàòàðû ñ ôèáè, nvyqqr,
#49 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:45,
comment3, òîëüêî íå â ãóáû ôèëüì, 2247, Çíàêîìñòâà òðàõ, 112, âûøåë ëè ñâÿòûå èç òðóùîá 2, 253797, ïàáëî ï³êàññî, 295, íàðÿä â ñòèëå 60-õ ñòèëÿãè, 90505, ïðîäîëæåíèå ìå÷, :)), ìàëûøêèíà êíèæêà ñêà÷àòü, 5085, àíèìå ïîõîæåå íà ñåðäöà ïàíäîðû, 633552, ëàçåðíîå øîó ê 750ëåòèþ ëüâîâà, 8O, âñå ñàóíäòðåêè ê ôèëüìó áîëüøîé êóø, 744, èñòîðèÿ ëåò÷èêà àãèò-áðèãàäà àêòåðû, 2341, îñòàï ñòóïêà, 8(((, âñ¸ îá àêò¸ðàõ ðîçà àãèøåâà, gjofo, ðîáåðò òîìàñ ñóìåðêè, 3766, êîðàáëü ïðèçðàê èìåíà àêòåðîâ, 908466, àêòðèñà ñ îãðîìíîé ãðóäüþ, vagxxc,
#48 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 21:02,
comment5, âèêòîðèÿ äè ïàêå, 872, ñëåäñòâèå âåëè ñ ëåîíèäîì êàíåâñêèì ë¸íüêà ïàíòåëååâ, bfk, âÿçàíûå òàïî÷êè êðþ÷êîì, ktywh, ðåïåðòóàð ëþêñîðà, =DDD, ìàðãîøà 2 ñ 55 ñåðèè, rhlu, êàñïåðñêèé îòêðûòü ïîðò, vidzv, æåíùèíû èëüè ëþáèìîâà, rwo, êèíîôèëüìà ïðèíö ïåðñèè: ïåñêè âðåìåíè, :]], ñåðèàë ìîÿ ëþáèìàÿ âåäüìà îíëàèí, ntuxz, îáðàç êàÿ â ñêàçêå ñíåæíàÿ êîðîëåâà, 202076, ìàðãîøà2 ìîëîäûå ñåðèÿ, %-[[[, àäàâà êåäàâðà, 53505, ïåðâûé îòðÿä áþäæåò, 13109, ïîñëåäíÿÿ ôàíòàçèÿ 6, 8624, íèíäÿ òîáèêàãý, 418, âûæèâøèå 1 ñåçîí, rkxbww,
#47 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 20:20,
comment3, åñòü ëè ó äðåéêà áåëëà äåâóøêà, =-[[[, ñêà÷àòü òðèëîãèþ ïðî ïèíãâèíåíêà ëîëî, rwdmz, ñàêðîâèùå íàöèè2, :-))), ôðåäè êðþãåð, 6126, ìîëîäûå 000 ëåò äî íàøåé ýðû, 8-[[[, èâàí ïàíôèëîâ, 7001, êðàòêîå îïèñàíèå ñòàòóè ìîíóìåíò ìóæèñòâî, qck, ïåòðÿ òåîäîðîâè÷, 8PP, ìå÷2 2009, 8OO, äâå äèàíû ôèëüì, 082, les granges brulees ôèëüì, 66446, äåìîí ìîæåò ïëàêàòü, vxmi, àðòåì àêñåíåíêî, :OO, âèêòîð áåñåäèí ïðîøëà ëþáîâü ñêà÷àòü, >:-PP, êëàññèêà ìèðîâîãî êèíî ýðîòè÷åñêîãî æàíðà, udr, êàðî â îáëàêàõ, 430754, ôèëüì alien tracker c ýäðèàíîì ïîë, =-OOO,
#46 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 19:39,
comment1, ìàòðèöà ëøòùçùøûëî, hztm, îáëàêà íàäîìîäåäîâñêîé, ueqkex, ñêà÷àòü ôèëüì ðîêêî, zshmng, àáèðó þ, 86037, ñíåéäåðñ êàðòèíû, eoyf, 20ìîëîäûå 4 äåêàáðÿ, 291, áðåíäàí ëè ñîëî âîðîí ñêà÷àòü, ezcvnq, ìàðèÿ êîæåâíèêîâà è àëåêñàíäðà íåãèíà, :-((, ñêà÷àòü ïåñíþ èç ñåðèàëà ïðèíöåññà öèðêà, 8(((, ìîÿ äîðîãàÿ èñàáåëü, rwr, ïîñòåðû ê ôèëüìàì ðîêêè, 16036, óãðîçà âòîðæåíèÿ, pkpd, ñêà÷àòü ôèëüì ïðî ïîäâîäíóþ îõîòó, aic, ñóìåðêè íîâîëóíèå ïðîêàò ðîññèÿ., :-]]], âÿçàíûå èåðîãëèôû, 8945, ðóêà êà÷àþùàÿ êîëûáåëü êèíã, pzn,
#45 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:57,
comment2, ýëåêòðîííûå æó÷êè ñåðèàë, 09262, ñàìûå âûñîêîîïëà÷èâàåìûå àêòåðû, :[[, àíàòîëèé òþò÷åâ, %]]], ëåãåíäà îá èñêàòåëå, =-O, îáëà÷íî âîçìîæíî, %[[, èìåíà àêòåðîâ â ôèëüìå ñóìåðêè, muyn, ìåñòü ôèëüì êåâèí êîñòíåð, zjokoi, áîêñ¸ð 1997, :-OO, âèêòîð íèçîâîé, wza, òàíêè ãðÿçè íå áîÿòñÿ ðåéòèíã, :-), ìîÿ äåâóøêà ýêñòðåìàëêà, 58156, âñå ìóëüòôèëìû ïðî õàëêà ñìàòðåò, =]], äæåðàëüä áàòëåð ëè÷íàÿ æèçíü, 914708, ìèõàèë êîçàêîâ òðåòèé çâîíîê, bgk, òàéíû ñëåäñòâèÿ 7 2008 satrip ôèëüì ñêà÷àòü, 3296, êëèïû ñ ñóïåðìîëîäûå, 2863, ê ñàêðîâèùàì àâèî êîòîñòðîôû, =-(((,
#44 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:16,
comment6, êàðàñè 2008, 93562, þáèëåé ùåïêèíñêîãî òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà, whel, óêðîøåíèå ¸ëêè, 127346, ñêà÷àòü æèâîé 2006, 948, ñëåïîé 2 ñåðèÿ 3, icer, íèêîëàñ áðèããñ, 9727, òàé áî áèëëè áëýíêñ, 581, ïîëíûé òåêñò ïåñíè âåñíà íà çàðå÷íîé óëèöå, 630, ñåðèàë òàòüÿíèí äåíü 2, >:O, êëèïû ñòðèòðåéñåðû, :-[, óíåñåííûå âåòðîì òð